Hướng dẫn Thức ăn cho gà màu

BẢNG CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG VÀ FCR CỦA GÀ VÀNG THẢ VƯỜN

 

 

BẢNG CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG VÀ FCR CỦA GÀ MÀU NUÔI CÔNG NGHIỆP